Organizator usług pogrzebowych

Organizator usług pogrzebowych

Głównym zadaniem organizatora usług pogrzebowych jest wykonywanie zleceń, sprzedaż usług i akcesoriów pogrzebowych zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami, przepisami oraz obowiązującymi cennikami. Przyjmuje on zlecenia od osoby zgłaszającej zgon i zajmuje się załatwianiem czynności pogrzebowych.

Do zadań organizatora usług pogrzebowych należy przedstawienie oferty i możliwości zakładu pogrzebowego / m. In. rodzaje trumien, przewóz zwłok, forma pogrzebu, ustalenie terminu, przygotowanie klepsydr, zamawianie wieńców i wiązanek, przygotowanie ceremonii  pogrzebowej/, zebranie informacji o osobie zmarłej, zorganizowanie pożegnania, przygotowania miejsca pochówku, realizacja specjalnych zamówień związanych z uroczystością pogrzebową. Zawód organizatora usług pogrzebowych ma charakter usługowo-organizacyjno-informacyjny, dominują w nim czynności umysłowo – werbalne. Praca ta wymaga kontaktów z ludźmi, a co za tym idzie – łatwości wypowiadania się w mowie i piśmie. Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych oraz poza terenem miejsca zatrudnienia / załatwianie spraw związanych z czynnościami pogrzebowymi /. Czynności zawodowe organizatora usług pogrzebowych zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego, jednak należy podkreślić, że zajęcie to może być dużym obciążeniem psychicznym, ze względu na specyficzną grupę zleceniodawców, jaką są osoby przeżywające śmierć bliskich osób. Praca ma charakter indywidualny, czas pracy najczęściej jest nieregulowany i zależy od klienta. Pełnienie obowiązków zawodowych jest wymagane również w niedzielę i święta oraz dni wolne od pracy / wcześniejsze ustalenia /. W hierarchii organizacyjnej osoba w tym zawodzie może pełnić rolę zarówno podwładnego, jak i kierownika.

Wymagania:

Osoba, która chce podjąć zatrudnienie w tym zawodzie, musi przede wszystkim  wykazać się dużą odpornością psychiczną, umieć panować nad emocjami w sytuacjach trudnych, a także mieć umiejętność dostrzegania i wczuwania się w problemy innych ludzi – zdolność empatii. Kandydatów na to stanowisko powinna cechować duża odporność na stres, inicjatywność, umiejętność porozumiewania się z klientami, którzy w trudnych dla siebie okolicznościach zwracają się o pomoc w przygotowaniu pogrzebu. Praca organizatora usług pogrzebowych wymaga zmysłu organizacyjnego, samodzielności, gotowości podejmowania decyzji nawet w sytuacji, gdy brak do tego pełnych przesłanek. Odnośnie do wymagań fizycznych i zdrowotnych jest istotne, aby osoby zainteresowane pracą w tym zawodzie miały ogólną sprawność fizyczną. Ważna jest też sprawność narządu wzroku i stan słuchu, który powinien umożliwiać komunikację werbalną.

Call Now Button