Skip to content Skip to footer

Działając stosownie do przepisów RODO RODO [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)], REQUIEM-PIATEK SP. J. z siedzibą: ul. BERNARDYNSKA, nr 7, miejsc. TARNÓW, kod 33-100 REGON: 365699767, NIP: 8733260557 [zwana dalej także:  „Firmą”], jako Administrator Pańskich Danych Osobowych (tj. jako podmiot, który decydował będzie o tym jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe), niniejszym informuje Państwa o:

Administratorem Państwa danych osobowych jest  – REQUIEM-PIATEK SP. J. z siedzibą: ul. BERNARDYNSKA, nr 7, miejsc. TARNÓW, kod 33-100 REGON: 365699767, NIP: 8733260557

Źródło Państwa danych osobowych.

Firma dysponuje Państwa danymi osobowymi w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa. Państwa dane są przekazywane do Firmy, bądź w drodze przekazania ich jednemu z naszych pracowników, bądź w drodze przekazania ich za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.requiem.pl, bądź w drodze przekazania ich przez Państwa bezpośrednio w siedzibie Firmy.

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • w przypadku przekazywania Firmie danych wrażliwych (w tym o Państwa stanie zdrowia, czy o wyrokach), podstawą prawną przetwarzania danych przez Firmę jest Państwa wyraźna zgoda na takie przetwarzanie,
 • w przypadku przekazania Firmie danych niewrażliwych, podstawą przetwarzania przez Firmę Państwa danych jest niezbędność takiego przetwarzania do wykonania zlecenia usługi pogrzebowej, i/lub spopielenia zwłok.

Podstawą prawną przetwarzania przez Firmę Państwa danych, w celach marketingu własnych usług Administratora, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej z Firmą umowy o świadczenie usług, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest z organizacja i wykonanie usługi pogrzebowej i /lub usługi spopielenia zwłok a także innych usług około pogrzebowych. W szczególności przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu:

 • wykonania zlecenia usługi pogrzebowej i/lub spopielenia  zwłok,
 • zebrania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o wypłatę zasiłku pogrzebowego stanowiącego podstawę rozliczenia za wykonanie usługi do właściwych jednostek terytorialnych ZUS, KRUS, MSWiA czy WBE.

Celem przetwarzania Państwa danych jest także obsługa Państwa reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację, jak również obsługi innych zgłoszeń, które Państwo do nas skierują (np. przez formularz kontaktowy, telefon, email). Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest także kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem przez Firmę usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Celem zbierania danych może być też marketing bezpośredni własnych usług Firmy (Administratora), jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Celem przetwarzania przez Firmę Państwa danych osobowych, może być też windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie takie jak:  krematoria, szpitale,biura księgowe, kancelarie prawne, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej (przesyłka listowna polecona). Państwa dane mogą być przekazane zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT Firmy, w tym administrującym systemy informatyczne wykorzystywane przez Firmę, bądź firmom telekomunikacyjnym, w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych.

Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego.

Firma nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia przez Firmę roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, bądź w celach obrony przed Państwa roszczeniami związanymi z umową, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, także po wykonaniu umowy (bądź jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu), do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Informacja o Państwa prawach.

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (kiedy sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w jakiej się Państwo znaleźli) lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Firmą (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Firmy, na ww. dane kontaktowe.

Podanie przez Państwa Firmie danych osobowych następuje dobrowolnie, tzn. iż nie obowiązują przepisy prawa, które zobowiązują Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest jednakże wymagane przez Firmę z uwagi na zlecenie i wykonanie usługi pogrzebowej, spopielenia zwłok lub innych usług około pogrzebowych tzn. że w przypadku nieprzekazania przez Państwa naszej Firmie ww. danych osobowych, Firma nie będzie w stanie przyjąć zlecenia oraz nie będzie w stanie wykonać usługi i zrealizować ją na Państwa rzecz, bądź zrealizować ją prawidłowo. Firma wymaga podania przez Państwa danych, wskazanych w przekazywanym przez Firmę formularzu. W celu umożliwienia Firmie zrealizowanie na Państwa rzecz usługi, Firma wymaga w szczególności następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania,  nr telefonu kontaktowego, informacje o stopniu pokrewieństwa ( akt małżeństwa, akt urodzenia), jeżeli zachodzi taka konieczność również informacje o zatrudnieniu ( zaświadczenie o zatrudnieniu) Informację o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu.

Profilowanie danych.

Firma nie wykorzystuje żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

Zakład pogrzebowy Requiem-Piątek Tarnów. Rodzinne uczucie i profesjonalne podejście.
Godziny otwarcia biura
Wieńce i wiązanki
Zamów kwiaty online przez naszą stronę lub zamów telefonicznie w naszej kwiaciarni. Zamówienia dokonasz na podstronie wieńce i wiązanki.

Requiem-Piątek © 2024. All Rights Reserved.